Privacybeleid

Reuring op stal zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Reuring op stal zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Deelnemer genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten Reuring op stal die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2– Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die Reuring op stal aanbiedt.

2. Door Reuring op stal worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot de dienstverlening. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens van de Deelnemer, de contactgegevens en een e-mail adres en eventueel een machtigingsformulier.

3. Reuring op stal zal de Deelnemer of diens ouders/voogd vragen om door te geven of er medische bijzonderheden van toepassing zijn met degene die op het paard gaat rijden. Dit vraagt Reuring op stal slechts en alleen op in verband met de veiligheid. Deze kennis wordt niet gedocumenteerd en wordt slechts ter attentie gebracht bij de relevante verantwoordelijke personen.

4. Uit hoofde van het bed & breakfast verhuur kan Reuring op stal om het tonen van een identiteitsbewijs vragen aan de huurder.

5. Zodra de Deelnemer vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vooral met oog op de veiligheid van de deelnemer.

6. Reuring op stal verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:

a. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;

b. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;

c. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Reuring op stal. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Reuring op stal, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Reuring op stal. Reuring op stal zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

1. Reuring op stal gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daarbijbehorende opdracht. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van het drijven van manege activiteiten, deelneming aan buitenritten, ponykampen en overnachting verhuur.

2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van Reuring op stal. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van het drijven van manege activiteiten, deelneming aan buitenritten, ponykampen en overnachting verhuur.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn: 

1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Reuring op stal verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De Persoongegevens worden bewaart, totdat de Deelnemer aangeeft dat hij/zij de Persoonsgegevens graag verwijdert wilt hebben.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

1. Reuring op stal treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.

2. Reuring op stal neemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Reuring op stal kan worden gevergd.

2. De Deelnemer kan op ieder gewenst moment Reuring op stal verzoeken via info@reuringopstal.nl, om de Persoonsgegevens van de Deelnemer te verwijderen.

3. Reuring op stal biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.

4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden:

1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten:

1. Reuring op stal biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.

2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@reuringopstal.nl.

Artikel 10- Wijzigingen privacybeleid:

1. Reuring op stal behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.

2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 11- Toepasselijk recht:

1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Noord-Holland neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.